National Advisory Board
Prof. B. M. Bhanage , ICT Mumbai
Dr. C. V. Rode, CSIR-NCL, Pune
Prof. D B Sahoo, Director, IBSD, Imphal
Dr. D. Srinivasa Reddy, CSIR-NCL, Pune
Prof. Giridhar Madras, IISc, Bangalore
Dr. Madhavan K. Naimpoothiri , CSIR-NIIST , Thiruvananthapuram
Prof. P. Gunasekaran, PVC, VIT, Chennai
Prof. S. P. Govindwar, Shivaji University, Kolhapur, Maharashtra
Dr. Sanjay Bajpai, DST (GoI), New Delhi
Dr. Sanjay Singh, TIFAC, New Delhi
Dr. Sunil Kumar, NEERI,Nagpur
Prof. Sunil Kumar Khare, IIT Delhi
Dr. Vivek Agarwal, CMD, CDC India Jaipur